Sunday, November 13, 2011

Nkhukukhumba

Nkhateta, nkhana katema

Ntha nkhuteta pala nkhuti nakutemwa

Iwe ndiwe ndiwe

Nizomela wako niwe

Matako ghako ghakunipasa vibawu mnthumbo

Pala nindakuone nkhupya nkuleka

Zomela nikupase nthumbo
Chiweko chiweko nakula  usepuka nauleka

Pala Juni na majumi ghiza

Wube iwe wakunithukizga

Pakuninyekezga, kuninyaska nakunifyofyontha

We-wulikubabika-we!

Thupi laku lili teremu nga bati jule waka

Nanga bazilongosi wako banganikung’ula

Nanga mutchalitchi banganizunula nakuniyuyula

Mlandu wako, chibadala nizamzomela

Mwali iwe wube swengha yane!